Privacy beleid

Wanneer u een website bezoekt of anderszins gebruik maakt van onze diensten worden de door u verstrekte en gebruikte gegevens vastgelegd en verwerkt. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Ik Zoek Jou vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Ik Zoek Jou houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy. De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Ik Zoek Jou verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld om op basis van uw profiel in de te zoeken naar de best passende kandida(a)t(en) en om uw profiel in het zoekresultaat van andere leden te tonen.
  • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren.
  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Ik Zoek Jou.
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (elektronische) boodschap te sturen.
  • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken
  • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Ik Zoek Jou op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft.
  • Om te voldoen aan de op Ik Zoek Jou van toepassing zijnde wet-en regelgeving.

De over u bekende informatie kan door Ik Zoek Jou voorts op anonieme basis worden gebruikt voor de analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet tot u herleidbaar, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, et cetera. Deze informatie stelt Ik Zoek Jou in staat haar producten en diensten steeds meer op de wensen van de gebruikers aan te passen. Deze anonieme gegevens kunnen door Ik Zoek Jou voor verschillende, waaronder commerciële, doeleinden aan derden beschikbaar worden gesteld. Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende producten en/of diensten van Ik Zoek Jou, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Ik Zoek Jou producten en/of diensten.

Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel uit maken van uw Profiel) worden door Ik Zoek Jou zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derde partijen, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Ik Zoek Jou worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat Ik Zoek Jou op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Ik Zoek Jou zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Ik Zoek Jou uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat sprake is van onrechtmatige uitingen of handelingen op een van de websites van Ik Zoek Jou. In dergelijke gevallen zal Ik Zoek Jou uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Bij gebruik van websites van Ik Zoek Jou kan informatie over uw gebruik van de website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de Cookieverklaring van Ik Zoek Jou.

Telefoongesprekken met de klantenservice van Ik Zoek Jou kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van Ik Zoek Jou, of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden ook de privacyverklaring(en) van deze partner(s) c.q. derde(n) te raadplegen.Voor diensten van Ik Zoek Jou waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat Ik Zoek Jou de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Ik Zoek Jou respecteert de privacy van haar leden en overige gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Ik Zoek Jou. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Ik Zoek Jou voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Ik Zoek Jou spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Ik Zoek Jou is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Ik Zoek Jou.

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in uw gegevens die door Ik Zoek Jou zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Ik Zoek Jou via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@ikzoekjou.nu.

Ik Zoek Jou behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2016.

LOG IN OP UW ACCOUNT MAAK NIEUWE ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×

 
×
GEGEVENS VERGETEN?
×

Ga omhoog